ELAC

English Learner Advisory Committee (ELAC)

Overview

The English Learner Advisory Committee (ELAC) meets on a monthly basis at Luther Burbank High School. All families of English-language learners are invited to attend.

El Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC por sus siglas en inglés) se reúne mensualmente en la Escuela Secundaria Luther Burbank. Se invita a asistir a todas las familias de los estudiantes del idioma inglés.

ELAC (English Learner Advisory Committee los yog pab neeg tswj kev kawm ntawv As Kiv) muaj kev sib ntsib txhua lub hli nyob rau ntawm Luther Burbank High School. Thov caw txhua txhua tsev neeg uas muaj mi nyuam kawm ntawv As Kiv tshiab (English-Learners) tuaj mus koom.